Funktionsbeskrivelse for relationsmedarbejder

Ansættelse som relationsmedarbejder forudsætter, at man som minimum har en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller en mellemlang videregående uddannelse som pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller tilsvarende.

I særlige tilfælde kan der dispenseres for dette princip ved en vurdering af den individuelle kompetence og/eller erfaring, der er indhentet på anden vis, herunder egne levede erfaringer.
Relationsmedarbejderen deltager, efter uddannelse og oplæring, i arbejdet med medicinhåndtering efter gældende lovgivning og de gældende regler i Juvelhuset, og yder naturlig støtte i forhold til beboernes medicinske behandling, opretholdelse af almindelig egenomsorg og generelle personlige udvikling.
Relationsmedarbejderen indgår i en teamstruktur. Der arbejdes i teamstrukturen formelt med en primær og en sekundær kontaktperson. Der findes en fastlagt struktur med månedligt møde i teamet (”faglig forum”) og der afholdes, ligeledes et månedligt teammøde, et individuelt møde mellem teamet og de respektive beboere.

Juvelhuset værdigrundlag og vision, den faglige tænkning og de metoder og tilgange, som er beskrevet på Tilbudsportalen og i Juvelhusets Faglige Grundlag udgør det faglige fundament for relationsmedarbejderen. Relationsarbejde er således aktiverende og rehabiliterende med blik for det sundhedsfremmende for den enkelte beboer, i overensstemmelse med Juvelhusets værdier, politikker, procedurer, mission og vision og forudsætter bevidsthed om rollerne som henholdsvis bestiller og udfører i voksenudredningsmetoden (VUM).
Relationsmedarbejderen dokumenterer sit arbejde i overensstemmelse med Juvelhusets retningslinjer og deltager i den løbende fælles refleksion og oplæring af kollegaer, foruden at prioritere deltagelse i supervision og metodeundervisning/metodeudvikling. Relationsmedarbejderen indgår i en rotationsordning som vejleder for elever eller studerende indenfor egen faggruppe.

Relationsmedarbejderen
o Medvirker til at teamet og personalegruppen fungerer i overensstemmelse med Serviceloven, Sundhedsloven og VoksenSociale Tilbuds mål i Herlev Kommune, Juvelhusets værdigrundlag, målsætninger og beboernes ønsker, ressourcer og behov
o Har ansvar for egen overholdelse af magtbekendtgørelsen i Serviceloven
o Medvirker til at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, bidrager til udviklingen af Juvelhusets sociale kapital og deltager/bakker aktivt op om
AM

o Medvirker til at overholde Juvelhusets budget
o Medvirker til egen udvikling, fagligt såvel som personligt og bidrager til udvikling og læring for både beboere, kollegaer, øvrige medarbejdere, elever og studerende
o Bidrager til skabelse og udvikling af et godt tværfagligt samarbejde