Faglighed – Værdier

Her kan du læse om de forskellige enkeltområder, som tilsammen udgør fundamentet for den daglige praksis i Juvelhuset. Disse er husets mission, vision, værdier, mål, faglige ambition og udvikling, menneskesyn samt organisationsstruktur

Mission
Med mission menes den overordnede opgave som organisationen er sat i verden for at løse. Juvelhusets mission er:

 • At mennesker med psykiske problemer får muligheder for at komme sig og skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv efter egne ønsker.


Vision
Med Juvelhusets visioner menes de bedste og lyseste ideer om, hvordan man kan løse den grundlæggende opgave. Husets visioner er:

 • At samarbejde med det enkelte menneske med psykiske problemer så selvværd, social kompetence og mestringsevne øges og udvikles
 • At tilrettelægge den faglige indsats, så den enkelte får mulighed for at komme sig og leve et godt liv ud fra egne ønsker
 • At den enkelte bliver mindre afhængig af støtte og hjælp fra det offentlige
 • At sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder i hverdagslivet
 • At den enkelte oplever sig som fuldgyldig borger med samme rettigheder, pligter og indflydelse som alle andre borgere

Værdier
Værdier er et udtryk for den kultur som skal hjælpe os med at træffe de beslutninger der understøtter den grundlæggende opgaveløsning i huset. Med andre ord er det en form for pejlemærker i hverdagen.
Den daglige indsats i Juvelhuset tager udgangspunkt i de ” Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse”. 

 • Faglighed
 • Ansvar
 • Respekt

I forlængelse af de fælles værdier, har Juvelhuset to uddybende værdier som gør sig gældende i indsatsen:

 • Anerkendelse
 • Tillid

Mål
Målene for indsatsen i Juvelhuset tager afsæt i ’Serviceloven’ og ”Sundhedsloven”.

Faglig ambition
Juvelhusets faglige ambition er:

 • Kontinuerligt at arbejde med kvalitetsudvikling og dokumentation af indsatsen
 • Kontinuerligt at arbejde med udvikling af brugerindflydelsen i tilbuddet
 • At bidrage til udvikling og dokumentation af det psykosociale rehabiliterings felt i Danmark, f.eks. gennem vidensdeling i faglige netværk, organisationer og videnscentre
 • At medvirke til udviklingen af innovativ og helhedsorienteret psykosocial rehabiliterings indsats i Herlev Kommune

Faglig udvikling
Vi lægger stor vægt på den enkelte medarbejders og den samlede personalegruppes faglige kompetencer og søger bevidst viden og inspiration fra det omkringværende samfund og beslægtede fagområder.
Som eksempler på nogle af de definerede udviklings- og læringsrum som findes i Juvelhusets hverdag, kan blandt andet nævnes temadagene, som vi holder mindst to gange om året, kurser, længerevarende undervisningsforløb, intern vidensdeling, supervision, eksterne oplægsholdere.
Vi har også fokus på den fælles kompetenceudvikling for medarbejdere og beboere. Gennem intern/ekstern undervisning og delte oplevelser søger vi hele tiden ny indsigt, der kan hjælpe os i det daglige samarbejde og den rehabiliterende opgaveløsning.
 
Menneskesyn
Menneskesynet i Juvelhuset tager udgangspunkt i WHO´s formulerede menneskerettigheder. I Juvelhuset tilstræber vi, at vore handlinger og vores tænkning er i overensstemmelse med disse:

 • Enhver er unik og værdifuld i sig selv
 • Mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder
 • Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed
 • Mennesker er fysiske, psykiske og sociale væsener
 • Mennesker er afhængige af andre mennesker, af grupper og af samfundet

Organisationsstruktur
Juvelhuset bygger på en flad struktur, fordi vi ønsker at beslutningskompetencen skal være så tæt som muligt på de mennesker, hvis liv det handler om, nemlig de der bor i Juvelhuset.

Politikker
Juvelhuset hører under Herlev Kommune og deres politikker (se evt. Herlev Kommunes hjemmeside http://www.herlev.dk/).

Strategier
Herlev Kommunes Handicappolitik (se evt. Herlev Kommunes hjemmeside http://www.herlev.dk/).