Juvelhusets tilbud

Juvelhuset er et af Herlev Kommunes psykosociale rehabiliteringstilbud for voksne mennesker, hvis liv har været præget af psykiske vanskeligheder som for eksempel psykoser og angst.

I Juvelhuset arbejder vi rehabiliterende med en individ- og recovery- orienteret tilgang. For hverdagens samarbejde, mellem de mennesker der bor og arbejder i huset, betyder det, at udgangspunktet er den enkeltes personlige proces med at genvinde magten i sin egen tilværelse og leve et liv, der, så vidt muligt, svarer til den enkeltes unikke drømme, håb og ønsker.
Selv om det primære initiativ og arbejde i udviklingsprocessen kommer fra den enkelte selv, er det essentielt at mennesker, hvis liv har været præget af psykiske vanskeligheder, oplever kompetent og empatisk støtte fra omgivelserne - her iblandt medarbejderne i Juvelhuset.

Den individuelle støtte ydes til hverdag i samarbejdet med den enkeltes kontaktteam. Det er teamets opgave at støtte op om den udvikling, som er nødvendig for, at den enkelte kan komme sig og nå sine egne definerede mål

I Juvelhuset arbejder vi med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og vi gør os umage for hele tiden at udvide tilbuddet, så der er større sandsynlighed for, at den enkelte kan finde netop den måde, som virker for ham eller hende.

Gennem de senere år har den individ-og recoveryorienterede tilgang til det psykosociale praksisfelt slået rødder i Danmark. Tilgangen har sin oprindelse i USA og England, hvor man siden 1970’erne har søgt at gøre op med forestillingen om, at psykisk sygdom er kronisk og udelukkende kan forklares som noget biologisk. Ved at flytte opmærksomheden og forstå psykiske vanskeligheder som reaktioner på tidligere traumer, bliver det muligt at genvinde og tro på bedring gennem personlig indsigt og udvikling.

Der viser sig nemlig at være mangeårig international evidensbaseret viden, der slår fast, at flertallet af mennesker med alvorlige sindslidelser kan komme sig helt eller delvist hvis de får muligheden. At arbejde recoveryorienteret vil sige, at den indsats som tilbydes har afsæt i håb og muligheder. Tilbuddet om psykosocial rehabilitering er et tilbud om konkret hjælp til at finde sig selv og få et godt liv efter egne ønsker. Det drejer sig om almindelige behov som at have familie og netværk, tilknytning til arbejdslivet, indrette sit eget hjem, spise som man lyst, have sin egen økonomi og føle sig som en ligeværdig og respekteret borger i samfundet